kontakty

Životní prostředí

Likvidace historické ekologické zátěže Likvidace historické ekologické zátěže 27. 10. 2023     Společnost Thun 1794 a.s. realizovala v letech 2016 – 2023 průzkum a následné odstranění historické ekologické zátěže z lokality Na Štěkalce v Nové Roli. Sanovány byly vývěry ropných látek, které zde byly uloženy v důsledku činností národního podniku Karlovarský porcelán v 60. – 80. letech minulého století. Celkové náklady na realizaci průzkumu a následnou odbornou likvidaci dehtových kalů a kontaminované zeminy překročily částku 3 mil. Kč. Po dohodě s městem Nová Role zahájila v roce 2017 realizaci přípravných prací, geologického průzkumu a projektové části pro rekultivační činnosti. Dle projektu vypracovaného autorizovanou firmou byly postupně prováděny průzkumné vrty v okolí kontaminovaného území. Vzorky byly odesílány k analýzám, na jejichž základě byl zpracován závěrečný posudek s návrhem na rozsah sanačních prací. Celkové náklady na etapu „Realizace průzkumných prací v lokalitě Nová Role - Na Štěkalce “ činily 793 tis. Kč. Na základě žádosti byla na tuto část projektu poskytnuta dotace z operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“ ve výši 605 tis. Kč. V roce 2020 započala druhá etapa zahrnující vlastní likvidaci ekologické zátěže na kontaminovaných pozemcích. Na základě projektové dokumentace a výsledků geologického průzkumu realizovala sanační práce, odvoz a ekologickou likvidaci dehtových vývěrů a zasažené zeminy odborná firma AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.. Následně byly provedeny terénní úpravy a rekultivace zasaženého území.Celkové náklady na tuto etapu přesáhly 2,3 mil. Kč. Na základě žádosti naší společnosti o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje jsme po schválení zastupitelstvem obdrželi finanční pomoc ve výši 1 mil Kč. Finanční podpora byla poskytnuta i ze strany města Nová Role ve výši 350 tis. Kč.  Díky této iniciativě bylo z lokality nacházející se v našem bezprostředním okolí, z místa, kde sídlí naše společnost, z území našeho kraje, který je jedním z nejpostiženějších území historickou ekologickou zátěží v rámci České republiky, odstraněno 126,05 t dehtů a 14,52 t podložních kontaminovaných zemin.                              více Thun 1794 a.s. a životní prostředí Thun 1794 a.s. a životní prostředí 08. 04. 2014     Thun 1794 a.s. aktivně pracuje na snižování škodlivých látek do ovzduší. V průběhu let 2010 - 2013 došlo k výraznému zvýšení výroby v provozu Nová Role. Systematickou prací v oblasti spotřeby energií zejména zemního plynu se nám daří výraznou měrou snižovat emisní látky, vypouštěné do ovzduší. Oproti roku 2010 do konce roku 2013 se podařilo snížit škodlivé emise o 34% na tunu vyrobeného porcelánu. Tyto výsledky svědčí o velmi dobré péči a minimálním zatěžování životního prostředí v regionu Nová Role. více

Thun 1794 a.s. Tovární 242, 362 25 Nová Role

Telefon: +420 353 410 111 |  e-mail: thun@thun.cz